دسته بندی ها

cron job-indexses-error pages-track dns-update mail cron job

مقالات

از قسمت Serach Feature ابزار SSL/TLS را جستجو کنید یا از قسمت Security انتخاب کنید. سپس گزینه Privare Keys(KEY) ر انتخاب نمایید در قسمت Generate New Private Key در فیلد Key Size اندازه فایل را انتخاب کنید و در...

از قسمت Serach Feature ابزار Blocker IP را جستجو کنید یا از قسمت Security انتخاب کنید. Currently-Blocked IP Addresses در این قسمت می توانید آدرس های ip که بلاک شده اند را مشاهده کنید. برای پاک کردن IP بلاک شده آن را...

از قسمت Serach Feature ابزار Leech Protection را جستجو کنید یا از قسمت Security انتخاب کنید. برای مسیری که میخواهیم این ویژگی را فعال کنیم انتخاب میکنیم و Go را اجرا میکنیم. از این قسمت پوشه ای که می خواهیدحفاظت شود را...

از قسمت Serach Feature ابزار Blocker IP را جستجو کنید یا از قسمت Security انتخاب کنید. در قسمت Add an IP or Range در فیلد IP Address or Domain میبایست ip یا نام دامنه مورد نظر را جهت بلاک شدن وارد نمایید. سپس گزینه...

از قسمت Serach Featur ابزار Hot Link Protection را جستجو کنید یا از قسمت Security انتخاب کنید. گزینه را در صورت Disable بودن Enable کنید. گزینه Disable را انتخاب کنید تا حالت Enable فعال شود در قسمت URLs to...